Copyright

Copyright Verklaring hookedonhealth.nl

Deze copyright verklaring is van toepassing op alle geleverde diensten van hookedonhealth.nl.

Teksten overnemen van hookedonhealth.nl

hookedonhealth.nl bezit het copyright (auteursrecht) over alle content die wordt gepubliceerd op haar website.

Dit houdt in dat hookedonhealth.nl het wettelijke alleenrecht heeft op het publiceren van deze content. Dit alleenrecht is voor haar belangrijk, omdat hookedonhealth.nl haar brand-of-one voor een deel aan deze content verleent. Omdat het internet een dynamische plek is waarin het reguliere copyright moeilijk kan worden gehandhaafd versoepelt zij dit alleenrecht in deze copyright verklaring.

Wanneer u gedeelten van artikelen wilt overnemen van hookedonhealth.nl vragen wij u deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding vraagt zij in ruil voor het plaatsen van haar content. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

• De bronvermelding bevat de naam van de oorspronkelijke website hookedonhealth.nl.

• De naam is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op de oorspronkelijke website van hookedonhealth.

• De link of de website waarop wordt gepubliceerd bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines. Het gebruik van de ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.

• De link bevat een omschrijvende title-tag.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van hookedonhealth.nl content op websites van derden. Indien u meer dan één tekst per 2 weken van hookedonhealth.nl wilt plaatsen of wanneer u content wilt plaatsen via media anders dan internet (zoals drukwerk en video) vragen we u contact op te nemen via het contactformulier op de website. Het overnemen van andere elementen dan teksten is vooralsnog niet toegestaan.

© 2014-2020,  Daphne Hieltjes. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.