Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. algemeen

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik' of ‘mij' staat wordt Daphne Hieltjes (eigenaar Hooked on health) bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Daphne Hieltjes . Deze algemene voorwaarde maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Daphne Hieltjes en de cliënt en het leveren van diensten en/of goederen. Onder klant wordt verstaan alle cliënten, kopers of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die een dienst van mij inroepen.

 

Hooked on health

Daphne Hieltjes

Mozartstraat 55

2324XR Leiden

Kamer van Koophandelnummer 74937030

Contact via: info@hookedonhealth.nl

Artikel 2. Diensten en producten
De klant heeft keuze uit een 1-op-1 traject, losse sessies, online trainingen/programma's en andere gratis diensten. 

In deze trajecten heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en schrijftaakjes en de training. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij succesvol het traject of de training afrond. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt dat te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma/traject voor je klaar. 

Naast de 1-op-1 trajecten en sessies verkoopt Hooked on health ook online producten/diensten zoals een Receptenboek en online cursus/trainingen.

 

Regels omtrent de coaching:

– Afspraken kunnen live plaatsvinden, telefonisch of via Zoom, Skype of Microsoft teams in de ochtend, middag en avond.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een online video afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn (autopech, slecht geslapen, geen oppas voor de kinderen)
-  Een intake duurt 90 minuten

– Een 1-op-1 vervolg afspraak duurt 45 minuten.
-  Een losse sessie kan 30 tot 90 minuten duren.

– Het traject is geldig zolang dit is afgesproken tijdens de intake. 

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakanties op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.
 

Naast de twee trajecten ben ik ook in te huren als spreker en om artikelen te schrijven voor websites. 

2.1 Tarieven
De tarieven staan aangegeven op de website. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Zie betaling en declaraties.

Artikel 3. Beëindiging behandeling

Tot 2 weken na de start van de training en online cursus kan je je deelname nog annuleren en/of je geld terugvragen voor het online product/dienst. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan de cursus/training te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Ik kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. Ik stel de klant tijdig op de hoogte wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. 

Artikel 4. Betaling en declaraties

Betaling kan in een keer, of in meerdere termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan. 

Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen>. De opdrachtgever kan mij ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. Ik werk op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. 

Artikel 5. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn,  ben ik in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Incasso
Ik ben in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Artikel 7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen ik verschuldigd ben,  zijn de administratieve gegevens van mij als diëtist bindend.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Ik werk resultaatgericht en streef naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit, zonder dat resultaat te garanderen. De adviezen die door mij gegeven worden in zowel de 1-op-1 trajecten, losse sessies als de online cursus/trainingen, worden met zorg gegeven. Desondanks ben ik niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houden met het opvolgen van de door mij verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van mij als diëtist en coach. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheids- en voedingssituatie verband heeft.

Artikel 9. Klachten

Ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met  mij als diëtist zelf.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet

Artikel 10 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van de trajecten en producten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Laatste update: 20-1-2021