Disclaimer & Privacy Policy – Hookedonhealth.nl

De inhoud van deze site is door Daphne Hieltjes met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Daphne Hieltjes kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Hooked on health is gevestigd aan Mozartstraat 55 2324XR in  leiden. Daphne Hieltjes van Hooked on health is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy Policy
 

Contactgegevens:

www. hookedonhealth.nl

Mozartstraat 55, 

2324XR Leiden

0624940927

Daphne Hieltjes is de functionaris gegevensbescherming van Hooked on health. Zij

is te bereiken via info@hookedonhealth.nl.

 

Persoonsgegeven die worden verwerkt

Hooked on health verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik maakt van de

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht.
Hooked on Health (Daphne Hieltjes) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de diensten van Hooked on Health hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstek je via telefoon, online videobellen, via contact met de diëtist of via de mail. 

De  (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor en achternaam

- geslacht
- BSN
- (bij vergoeding) gegevens zorgverzekering
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens (zie bijzondere persoonsgegevens)

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in één van de

trajecten die u volgt, in correspondentie en telefonisch.

- Biometrische gegevens 

 

Waarom is dat nodig?
Hooked on Health heeft jouw persoonsgegevens nodig voor haar werkzaamheden om jou een persoonlijk leefstijl/dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te kunnen verstrekken. 

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegeven’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor de noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is:

Hooked on health

Daphne Hieltjes

Mozartstraat 55

2324XR Leiden
 

Hookedonhealth.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en

bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve

bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de

wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van

persoonsgegevens gericht op:

 

- Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten

van Hooked on health en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere

promotieactiviteiten,

- Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren

van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en

- Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden

om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden

verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

- hookedonhealth.nl maakt gebruik van een Pixel. Het doel hiervan is retargeting en

de grondslag is een commercieel belang. Facebook plaatst hiermee First Party (in

plaats van Third Party) cookies. Facebook verzameld doelgroepstatistieken door

middel van een cookie en met deze gegevens kan hooked on health gerichter

advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van

deze cookie wordt echter geanonimiseerd doorgegeven. De data wordt naar

Facebook verzonden zolang er sprake is van deze First Party relatie.

- het verzenden van de nieuwsbrief

- hookedonhealth.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw

voorkeuren.

Hoe lang bewaard Hooked on health uw persoonsgegevens?

Hooked on health bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de

dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst).
 

Wijzigingen

Privacy Statement Hooked on health behoudt zich het recht voor om wijzigingen

aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy

Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Geautomatiseerde besluitvorming

Hookedonhealth.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op personen. Het gaat hier

om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,

zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Delen met derden 

Hooked on health verstrekt uitsluitend derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te

(laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen

naar info@hookedonhealth.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat

hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw

persoonsgegevens gaat.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Hooked on health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u

desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens

onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld,

neem dan contact op via info@hookedonhealth.nl.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen

afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik

van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik

te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de

bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het

gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt

echter tot een minder goede werking van deze website.

Op https://www.hookedonhealth.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee

verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De Facebook

Pixel is een vorm van een tracking cookie. Hooked on health maakt gebruik van

cookies door het plaatsen van een Facebook Pixel en dit is een First Party cookie.

 

Meer informatie

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hooked on

health kunt u contact opnemen met de privacy medewerker Daphne

Hieltjes via Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens raadplegen. Correspondentieadres: mozartstraat 55,

2324XR Leiden


Disclaimer

Hookedonhealth.nl

De inhoud van deze site is door Daphne Hieltjes met de grootst mogelijke zorg en

aandacht samengesteld. Daphne Hieltjes kan echter niet garanderen dat de inhoud

en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle

opzichten juist en volledig zijn.

Hooked on health is gevestigd aan Mozartstraat 55 2324XR in leiden. Daphne

Hieltjes is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Disclaimer Copyright

De website www.hookedonhealth.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen,

teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het

auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of

de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Daphne

Hieltjes. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder

schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes is het niet toegestaan gebruik te

maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Daphne Hieltjes met de grootst mogelijke zorg en

aandacht samengesteld. Daphne Hieltjes kan echter niet garanderen dat de inhoud

en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle

opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website

hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Daphne Hieltjes gecontroleerd,

gemaakt en/of onderhouden. Daphne Hieltjes aanvaardt dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over

Daphne Hieltjes op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden

algemene informatie over Daphne Hieltjes te verstrekken. Hoewel wij de grootst

mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de

op deze website verstrekte informatie, kan Daphne Hieltjes niet garanderen dat

deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Daphne Hieltjes aanvaardt dan

ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door 

gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van

de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter

beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.


 

Wijzigingen Disclaimer

Daphne Hieltjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze

Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen,

zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Daphne Hieltjes. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Daphne Hieltjes is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


 

Laatste update: 29-1-2021